Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

Mental Health Center 11

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12
Next   Last
 • โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [22/7/62 9:51]
 • โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 [20/6/62 11:30]
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ (โปรแกรม HERO : SAFE B-MOD) รุ่นที่ 5 โรงเรียนสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 [4/6/62 16:3]
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่11 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี [3/6/62 12:39]
 • โครงการปรับกระบวนทัศน์พัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช [21/2/62 10:10]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภา การ์เด้นส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [11/2/62 16:56]
 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อทุจริต (MOPH Zero Tolerance) Download 430.20 Kb [28/1/62 16:27]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู้ เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [18/1/62 9:20]
 • พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก ณ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 ม.ค. 62 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก ณ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทีม MCATTจากกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่11 ,โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ร่วมออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย [18/1/62 9:12]
 • โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 [4/12/61 13:54]
 • โครงการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561“เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี [2/11/61 23:42]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 20 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอหลังสวน อำเภอสวี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากทุกอำเภอ ในจังหวัดชุมพร รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานสุขภาพจิต สาขาสุขภาพจิตชุมชน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพจิตและเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพจิตให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีความรู้และสามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6/8/61 9:48]
 • 12
  Next   Last